Polityka prywatności

17.08.2020

    Ochrona danych - wersja skrócona
  • Usługi WIDEOLEKARZ zbierają podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz inne podstawowe informacje, które usługobiorca chce przekazać do systemu WIDEOLEKARZ
  • Usługi WIDEOLEKARZ nie nagrywają rozmów audio-wideo
  • wszystkie połączenia są szyfrowane
  • nasze serwery znajdują się w Polsce lub krajach Unii Europejskiej

WIDEOLEKARZ zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności podczas korzystania z oferowanych przez nas usług.

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób obchodzimy się z informacjami, w tym jak je zbieramy i zapisujemy, jak je wykorzystujemy oraz jakie są okoliczności i warunki ich ujawniania, a także niektóre z opcji zarządzania informacjami przez WIDEOLEKARZA.

Dane, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby lub które można racjonalnie powiązać z konkretną osobą, są "danymi osobowymi". Jeśli informacje opisane w niniejszej polityce są danymi osobowymi, będziemy je udostępniać tylko w sposób przez nas określony.

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane w związku ze zmianami w naszej działalności lub zasadami mającymi zastosowanie RODO. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w sposobie traktowania opisanych tu danych osobowych, powiadomimy o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie aktualnego powiadomienia na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony, aby mieć pewność, że są Państwo zawsze na bieżąco z naszymi zasadami ochrony prywatności. Data wejścia w życie tej polityki (zamieszczona u góry) wskazuje, kiedy była ona ostatnio zmieniona.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Usługi WIDEOLEKARZ

Podczas korzystania z WIDEOLEKARZA zbieramy informacje w celu świadczenia naszych usług i oferowania Państwu większej satysfakcji. Kategorie danych, które zbieramy podczas korzystania z WIDEOLEKARZA, obejmują zarówno dane, które nam Państwo przekazują, jak i dane, które nasz system zbiera od Państwa. Przez „klienta" rozumiemy osobę lub firmę, która zarejestrowała się w WIDEOLEKARZ. „Lekarz" to ktoś, kto może organizować spotkania w pokoju WIDEOLEKARZ. Przez „użytkownika" lub „uczestnika" rozumiemy każdego, kto korzysta z WIDEOLEKARZA.

Dane, które nam przekazujesz:
- Dla klientów: Nazwa posiadacza konta, nazwa i adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.

WIDEOLEKARZ będzie ich używał do świadczenie usługi WIDEOLEKARZ
- Dla lekarzy/gabinetów: nazwa gabinetu/imię i nazwisko lekarza , adres e-mail

WIDEOLEKARZ używa tego do: zarejestrowania w usłudze WIDEOLEKARZ.
- Dla uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email.

Dane, które nasz system zbiera od Ciebie:
- Dane techniczne urządzeń, sieci i połączenia internetowego: Adres IP, wersja przeglądarki, wersja systemu operacyjnego.

WIDEOLEKARZ używa ich do monitorowania wydajności naszych centrów danych i sieci.

Dane, które możemy o Tobie zebrać:
- Dla uczestników: Dane zbierane za pomocą plików cookie:

WIDEOLEKARZ wykorzystuje te dane do zapisywania ustawień

Ujawnienia. Podczas korzystania z WIDEOLEKARZA, pewne informacje są ujawniane innym uczestnikom i organizatorom spotkań. Na przykład, jeśli uczestniczysz w spotkaniu, twoje nazwisko może pojawić się na liście uczestników. Gdy włączysz kamerę wideo, zostanie wyświetlone Twoje zdjęcie. Po wysłaniu czatu lub udostępnieniu treści, inni mogą je obejrzeć na czacie lub spotkaniu. Jak opisano, WIDEOLEKARZ jest „procesorem" treści i danych osobowych klientów, które nasi klienci mogą wprowadzać do naszych systemów podczas korzystania z WIDEOLEKARZA, zgodnie z ustawą RODO. Nasi klienci są „administratorami” swoich danych osobowych. Postępujemy zgodnie z ich instrukcjami dotyczącymi tych informacji i możemy przechowywać, usuwać lub ujawniać je na ich polecenie. Możemy również ujawniać informacje w odpowiedzi na toczące się postępowania sądowe, w tym decyzje sądowe. Polityka WIDEOLEKARZA w zakresie reagowania na toczące się postępowania sądowe wyklucza współpracę w przypadku, gdy podmiot rządowy nie jest kompetentny. WIDEOLEKARZ może również ujawnić informacje, jeżeli można tego oczekiwać w celu ochrony praw WIDEOLEKARZA. Żadne dane nie są ujawniane osobom trzecim.

Zarządzanie danymi. Będziemy przechowywać zgromadzone dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. Klienci mogą usuwać swoje własne treści.

Przekazywanie i przechowywanie danych osobowych. Możemy przechowywać lokalne dane lokalnie w celu zachowania zgodności z określonymi lokalnymi przepisami i regulacjami. Korzystając z WIDEOLEKARZA lub udostępniając dane osobowe w dowolnym z powyższych celów, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie i przechowywanie swoich danych osobowych. W ograniczonych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub bezpieczeństwa mogą być uprawnione do dostępu do Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. WIDEOLEKARZ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem stosujemy standardowe dla branży technologie bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa i środki organizacyjne. Zalecamy podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych podczas korzystania z Internetu. Na przykład, często zmieniaj swoje hasła, twórz hasła poprzez łączenie dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych oraz upewnij się, że używasz bezpiecznej przeglądarki. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji, można skontaktować się z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa pod adresem kontakt@wideolekarz.pl.

Prawa podmiotu danych. Gdy zbieramy dane osobowe, zazwyczaj robimy to w imieniu naszych klientów. Dla celów RODO, nasz klient jest „administratorem danych" lub decydentem w odniesieniu do danych osobowych, a my jesteśmy „przetwarzającym" działającym jako „dostawca usług" dla i w imieniu naszego klienta. „Przetwarzanie" oznacza jedynie, że coś jest zrobione z danymi. Zasadniczo jesteśmy zobowiązani do przestrzegania instrukcji klienta w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy dla tego klienta. Są to szczególne prośby, które mogą Państwo zgłaszać w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych, do których będziemy się stosować w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
- Dostęp: Mogą Państwo poprosić o dalsze informacje na temat danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Mogą Państwo poprosić o kopię swoich danych osobowych.
- Korekta: Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, możecie Państwo poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie. Prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, jeśli zauważycie Państwo jakieś nieścisłości lub niekompletność.
- Sprzeciw: Mogą Państwo poinformować nas, że sprzeciwiają się gromadzeniu lub wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do określonych celów.
- Usunięcie: Możecie Państwo poprosić o usunięcie niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych z naszych systemów.
- Ograniczenie przetwarzania danych: Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. (Oznacza to tylko, że można wymagać od nas, abyśmy przestali używać ich do celów, do których ich używaliśmy). Może to oznaczać, że będziemy musieli usunąć Państwa konto.
- Przekazywanie danych: Możecie Państwo poprosić o kopię swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie również poprosić o przekazanie danych komuś innemu, w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.
- Cofnięcie zgody: Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody udzielonej w momencie otrzymania danych, mogą Państwo w każdej chwili mieć prawo do cofnięcia zgody.
- Prawo do składania skarg: Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego w Twoim kraju lub kraju członkowskim UE na praktyki WIDEOLEKARZA dotyczące Twoich danych osobowych.

W niektórych przypadkach nie będziemy w stanie spełnić Państwa prośby. Jeżeli uniemożliwiłoby to nam wypełnienie naszych obowiązków regulacyjnych lub miałoby wpływ na inne kwestie prawne, jeżeli nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości lub jeżeli wymagałoby to nieracjonalnych kosztów lub nieracjonalnego wysiłku, poinformujemy Państwa o tym w rozsądnym terminie i dostarczymy wyjaśnienie. Aby złożyć wniosek, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem kontakt@wideolekarz.pl lub pisać na następujący adres:
medVC.eu sp. z o.o.
Pl. Andersa 7
61-894 Poznań

Jeśli posiadasz chronione hasłem konto WIDEOLEKARZ, wykorzystujemy informacje o Twoim koncie do weryfikacji Twojej tożsamości. W przeciwnym razie poprosimy Cię o dodatkowe informacje weryfikacyjne. Żądane przez nas informacje będą zależeć od charakteru żądania, wrażliwego charakteru informacji oraz szkód, jakie mogłoby spowodować ich niewłaściwe ujawnienie lub usunięcie.

Dodatkowe informacje na temat przepisów szczególnych. Osoby mające miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonym Królestwie, Liechtensteinie, Norwegii, Islandii lub Szwajcarii. Jeżeli mieszkają Państwo w Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonym Królestwie, Liechtensteinie, Norwegii, Islandii lub Szwajcarii, mogą Państwo mieć dodatkowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, w tym prawa określone w podstawowym rozporządzeniu UE o ochronie danych (GDPR). RODO wymaga, aby istniała „podstawa" do przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe (i) za Państwa zgodą (jeśli dotyczy), (ii) w celu zawarcia umowy z klientem oraz (iii) dla świadczenia usługi WIDEOLEKARZ oraz innych uzasadnionych interesów i celów biznesowych. Korzystanie z usługi WIDEOLEKARZ oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności i stanowi podstawę do przetwarzania przez usługę WIDEOLEKARZ danych osobowych.

Kontakt

medVC.eu sp. z o.o.
Pl. Andersa 7
61-894 Poznań
E-Mail: kontakt@wideolekarz.pl