Ogólne warunki handlowe - regulamin

17.08.2020

WAŻNE, PRZECZYTAJ UWAŻNIE: KORZYSTANIE I DOSTĘP DO STRONY WIDEOLEKARZ.PL („WIDEOLEKARZ") ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ ZWIĄZANEGO Z NIMI OPROGRAMOWANIA (W SKRÓCIE „USŁUGI" LUB „WIDEOLEKARZ" LUB „USŁUGI WIDEOLEKARZ") JEST UZALEŻNIONE OD PRZESTRZEGANIA I AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

WYSYŁAJĄC DO NAS ZAMÓWIENIE I DOKONUJĄC REJESTRACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. USŁUGI WIDEOLEKARZ NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRAWNIE ZWIĄZANE NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Oprogramowanie dołączone do Usług i Witryny jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

1. USŁUGI. WIDEOLEKARZ świadczy usługi zgodnie z tą umową. W przypadku zamawiania usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą być dołączone dodatkowe warunki i informacje dotyczące zamawianych usług. O ile w takich dodatkowych warunkach mających zastosowanie do wybranych przez użytkownika Usług nie określono wyraźnie inaczej, takie dodatkowe warunki stanowią część niniejszej Umowy w odniesieniu do korzystania z Usługi przez użytkownika. WIDEOLEKARZ może od czasu do czasu, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, przerwać świadczenie Usług lub zmienić ich funkcje. Korzystanie z Usług wymaga jednego lub więcej kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu (może być płatny) i niektórych rodzajów oprogramowania (może być płatny), a także może czasami wymagać aktualizacji lub uaktualnienia. Ponieważ korzystanie z Usług wymaga sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, wydajność tych czynników może mieć wpływ na zdolność użytkownika do korzystania z tych Usług. Zalecany jest szybki dostęp do Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że takie wymagania systemowe, które mogą od czasu do czasu ulegać zmianie, są jego obowiązkiem.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DANE REJESTRACYJNE I TREŚĆ KOMUNIKACJI. Aby zarejestrować się i/lub skorzystać z niektórych usług, użytkownik może być zobowiązany do podania danych osobowych. Oświadczają Państwo, że takie informacje są dokładne i prawidłowe. Zapewnimy Ci konta użytkowników w celu ochrony dostępu do Twoich usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa swojego konta użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść ("Treść"), która jest przesyłana, wyświetlana lub przesyłana przez niego podczas korzystania z Usług. Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od korzystania z Usług w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, w tym m.in. antyspam, kontrolę eksportu, przepisy i regulacje dotyczące prywatności i walki z terroryzmem oraz prawa wymagające zgody osób, których dotyczą nagrania audio i wideo. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu przekazywania wiadomości lub materiałów, które są nękające, obraźliwe, zawierające groźby, obsceniczne lub obraźliwe, naruszają prawa własności intelektualnej innych osób lub są w inny sposób niezgodne z prawem, mogą pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub stanowić lub zachęcać do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać ani nie przekazywać żadnego oprogramowania, treści ani kodu, który może lub powinien w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, zniszczyć lub niekorzystnie wpłynąć na działanie Usług lub wydobyć informacje lub dane z jakiegokolwiek innego sprzętu, oprogramowania lub sieci WIDEOLEKARZ lub innych użytkowników Usług. WIDEOLEKARZ zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto według własnego uznania narusza te przepisy, w tym między innymi do zgłoszenia się do organów ścigania.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ INNYCH OSÓB. Istnieje możliwość, że inni użytkownicy Usług („Użytkownicy") mogą naruszyć jeden lub więcej z powyższych zakazów. WIDEOLEKARZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie naruszenie. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszej Umowy w związku z korzystaniem z Usług przez jakąkolwiek osobę, skontaktuj się z WIDEOLEKARZEM, wysyłając maila na adres kontakt@wideolekarz.pl. WIDEOLEKARZ może rozpatrywać skargi i naruszenia, o których WIDEOLEKARZ dowiedział się i podjąć odpowiednie działania według własnego uznania. Jeśli sytuacje i interpretacje różnią się od siebie, WIDEOLEKARZ również zastrzega sobie prawo do niepodejmowania działań. W żadnym wypadku WIDEOLEKARZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane lub inne treści wyświetlane podczas korzystania z usług, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w takich danych lub treści lub za straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z korzystania, dostępu lub odmowy dostępu do danych lub treści. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik nie jest zadowolony z Usług, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Usług.

4. ZEZWOLENIE. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś pełnoletni i w inny sposób w pełni zdolny i upoważniony do wprowadzenie w życie zasad, warunków, zobowiązań, zgody, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania niniejszej Umowy. Chociaż nie możemy w pełni kontrolować, czy osoby nieletnie uzyskują nieautoryzowany dostęp do Usług, dostęp może zostać zawieszony bez uprzedzenia, jeśli WIDEOLEKARZ podejrzewa, że jesteś osobą nieletnią lub w inny sposób nieupoważnioną.

5. KOSZTY I ROZWIĄZANIE UMOWY. Zgadzasz się, że WIDEOLEKARZ będzie wysyłał faktury pocztą elektroniczną. WIDEOLEKARZ może w dowolnym momencie zmienić ceny, w tym zmienić bezpłatną usługę na usługę płatną i pobierać opłaty za usługi wcześniej oferowane bezpłatnie; pod warunkiem jednak, że WIDEOLEKARZ powiadomi o tym użytkownika z wyprzedzeniem i da mu możliwość anulowania konta. Jeżeli WIDEOLEKARZ zmieni cenę jakiejkolwiek usługi, którą użytkownik subskrybuje, pobierze opłaty za usługi wcześniej oferowane bezpłatnie tylko wtedy, gdy użytkownik zostanie poinformowany o obowiązujących opłatach i zgodzi się na ich uiszczenie. Użytkownik zgadza się, że jeśli nie zapłaci faktur w terminie, WIDEOLEKARZ może podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu pobrania tych opłat od użytkownika i że Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty i wydatki poniesione przez WIDEOLEKARZA w związku z działaniami windykacyjnymi, w tym opłaty windykacyjne, opłaty sądowe i adwokackie. Ponadto użytkownik zgadza się, że WIDEOLEKARZ naliczy odsetki w wysokości minimum 1,5% miesięcznie lub maksymalnej dopuszczalnej przez prawo kwoty od wszystkich niezapłaconych należności. Subskrypcję na usługi WIDEOLEKARZ można anulować w dowolnym momencie. Po zakończeniu subskrypcji użytkownik nie będzie obciążany żadnymi dodatkowymi warunkami użytkowania, a Usługa będzie nadal świadczona do końca bieżącego okresu subskrypcji WIDEOLEKARZA. Po rozwiązaniu umowy nie zostaniesz obciążony żadną opłatą za usługi, za które już zapłacono.

6. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych lub konsumenckich. Użytkownik nie może powielać, odsprzedawać lub rozpowszechniać Usług lub jakichkolwiek raportów lub danych wygenerowanych przez Usługi w jakimkolwiek celu, chyba że zostanie do tego upoważniony na mocy odrębnej umowy z WIDEOLEKARZEM. Zabrania się oferowania lub zezwalania osobom trzecim na korzystanie z nabytych Usług, zamieszczania Usług lub Treści uzyskanych z Usług (innych niż Treści stworzone przez użytkownika) na stronie internetowej lub w inny sposób, lub generowania w inny sposób dochodów z Usług, lub wykorzystywania Usług do opracowania, produkcji lub sprzedaży usługi lub produktu zasadniczo podobnego do Usług WIDEOLEKARZA. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub w inny sposób zakłócić lub przerwać działanie Usług lub serwerów lub sieci podłączonych do Usług lub systemów bezpieczeństwa WIDEOLEKARZA.

7. PRAWA WŁASNOŚCI. WIDEOLEKARZ zachowuje wszelkie prawa własności do Usług oraz do wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i nazw domen związanych z Usługami lub przez nie reprezentowanych. Zabrania się kadrowania lub stosowania technik kadrowania w celu dołączenia jakichkolwiek informacji w formacie WIDEOLEKARZA lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) w formacie WIDEOLEKARZA bez wyraźnej pisemnej zgody. Zabronione jest używanie metatagów lub innego „ukrytego tekstu" przy użyciu WIDEOLEKARZA bez wyraźnej pisemnej zgody.

8. PRAWA AUTORSKIE. Nie wolno publikować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub informacji chronionych przez inne prawa publiczne lub prawa własności bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własności. WIDEOLEKARZ może odmówić dostępu do Usług każdemu użytkownikowi, któremu zarzuca się naruszenie praw autorskich innej strony. Nie ograniczając powyższego, jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, prosimy o przekazanie WIDEOLEKARZOWI na adres email: kontakt@wideolekarz.pl następujących informacji (i) podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (ii) opis utworu chronionego prawem autorskim, który został naruszony; (iii) opis miejsca, w którym znajduje się w Usługach materiał, który został naruszony przez Użytkownika; (iv) adres Użytkownika, numer telefonu i adres e-mail; (v) pisemne oświadczenie Użytkownika, że w dobrej wierze jest on przekonany, iż kwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; (vi) oświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w jego zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w jego imieniu. Agenta WIDEOLEKARZA ds. praw autorskich w kwestii powiadomień o naruszeniu praw autorskich można znaleźć pod adresem e-mail: kontakt@wideolekarz.pl; adres pocztowy: medVC.eu sp.z o.o., pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska. W przypadku, gdy Państwa treść zostanie usunięta zgodnie z tą procedurą, otrzymają Państwo informację o sposobie złożenia kontrpowiadomienia. Powiadomienia i kontrpowiadomienia są powiadomieniami prawnymi, które różnią się od regularnej działalności usługowej lub komunikacji. Jako takie, nie podlegają one polityce prywatności WIDEOLEKARZA. Oznacza to, że WIDEOLEKARZ może, według własnego uznania, ujawnić lub przekazać je osobom trzecim i może je udostępnić na wniosek prawny o ujawnienie informacji.

9. WYPOWIEDZENIE. Subskrypcję WIDEOLEKARZA można anulować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wideolekarz.pl. Wypowiedzenie staje się skuteczne ostatniego dnia bieżącego okresu subskrypcji (bieżącego miesiąca subskrypcji). Jeżeli nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, WIDEOLEKARZ może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zachować wszystkie wcześniej wniesione przez Ciebie opłaty. Sekcje od 2 do 14 będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać dalszego korzystania z Usług. Zabronione jest niszczenie lub uszkadzanie Usług lub powiązanego oprogramowania na serwerach lub w sieci WIDEOLEKARZ.

10. NAKAZ SĄDOWY. Przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek wykorzystanie Usług z naruszeniem niniejszej Umowy lub jakiekolwiek przekazanie, sublicencja, reprodukcja lub ujawnienie informacji technicznych lub materiałów związanych z Usługami może spowodować nieodwracalne szkody dla WIDEOLEKARZA i innych stron upoważnionych przez WIDEOLEKARZA do odsprzedaży, dystrybucji lub promocji Usług ("Dystrybutorzy"), oraz że w takich okolicznościach WIDEOLEKARZ będzie uprawniony do wstępnej i stałej ochrony sądowej.

11. BRAK GWARANCJI. POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE JAKIE SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I ŻE WIDEOLEKARZ, JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY I SPRZEDAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. WIDEOLEKARZ, JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY I SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG, ANI CO DO DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, ANI CO DO TEGO, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW, ANI ŻE BĘDĄ ONE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. KORZYSTANIE Z USŁUG JEST NA WŁASNE RYZYKO. POBIERANIE LUB UZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB MATERIAŁÓW I/LUB DANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ICH ŚWIADCZENIA. WIDEOLEKARZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. WIDEOLEKARZ NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ ANI OBIECAĆ ŻADNYCH KONKRETNYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić WIDEOLEKARZA, jego podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, dostawców i sprzedawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami i/lub kosztami (w tym, bez ograniczeń, kosztami obsługi prawnej) osób trzecich wynikających z korzystania z Usług, naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub naruszenia własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu przez Ciebie lub innego użytkownika Twojego konta. Nie ograniczając powyższego, Usługi nie są zaprojektowane ani licencjonowane do użytku w środowiskach niebezpiecznych, wymagających kontroli bezpieczeństwa w razie awarii. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do następujących elementów: eksploatacja obiektów jądrowych, systemów ruchu lotniczego lub systemów łączności w locie, systemów kontroli ruchu lotniczego i systemów podtrzymywania życia lub broni. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, WIDEOLEKARZ, jego spółki zależne, dostawcy i sprzedawcy wyraźnie wyłączają wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje przydatności do takich celów.

12. OCHRONA DANYCH. Korzystanie z Usług podlega również Polityce Prywatności WIDEOLEKARZA, która została włączona do niniejszej Umowy poprzez niniejsze odniesienie; link do Polityki Prywatności znajduje się w nagłówku strony internetowej https://wideolekarz.pl. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje fakt, że WIDEOLEKARZ może kontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w sprawach związanych z korzystaniem z Usług, niezależnie od tego, czy użytkownik wskazał, że nie chce otrzymywać takich informacji. Użytkownik zgadza się również, że jego imię i nazwisko i/lub adres e-mail mogą być zawarte w nagłówku niektórych wiadomości inicjowanych przez niego za pośrednictwem Usług.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WIDEOLEKARZ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALE, JEGO PARTNERZY, DOSTAWCY I ODSPRZEDAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE), WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG TECHNICZNYCH LUB INNYCH USŁUG WSPARCIA, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), A NAWET JEŚLI JEST, TO WIDEOLEKARZ, JEGO PARTNERZY, DOSTAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIDEOLEKARZA, JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW ORAZ ICH WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH SĄ OGRANICZONE DO RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA USŁUGI W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED WYDARZENIAMI LUB OKOLICZNOŚCIAMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ TAKIEGO ROSZCZENIA (JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ). Ponieważ niektóre stany i jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

14. PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia konsultacji. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług. Płatności za Zamówienie są realizowane za pośrednictwem systemu PayU zgodnie z wybraną formą płatności. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia konsultacji oraz po dokonaniu płatności za Usługę. Aktywacja uprawnień dokonywana jest: w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie - natychmiastowo po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności; w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

15. INNE INFORMACJE. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia i umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia i umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu, chyba że została zawarta oddzielna pisemna umowa lub formularz zamówienia podpisany przez użytkownika lub Spółkę, który odnosi się do oddzielnej umowy regulującej korzystanie z Usług, w którym to przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień takiej umowy jest sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Przepisy wykonawcze mogą od czasu do czasu zmieniać lub uzupełniać warunki niniejszej Umowy według własnego uznania. WIDEOLEKARZ dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby powiadomić Państwa o istotnych zmianach w niniejszym Porozumieniu. W ciągu pięciu (5) dni roboczych od zamieszczenia zmian w niniejszej Umowie, zmiany te staną się dla Państwa wiążące. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Usług po upływie takiego okresu pięciu (5) dni roboczych uznaje się za wyrażenie zgody na zmiany w warunkach niniejszej Umowy. Aby uczestniczyć w niektórych usługach, użytkownik może zostać powiadomiony o konieczności pobrania oprogramowania i/lub wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. O ile w takich dodatkowych warunkach nie postanowiono wyraźnie inaczej, takie dodatkowe warunki stanowią część niniejszej umowy.

Kontakt

medVC.eu sp. z o.o.
Pl. Andersa 7
61-894 Poznań
E-Mail: kontakt@wideolekarz.pl